Past Board Members

2012 – 2014

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Directors

Ashok Kumar

Rajeev Goel

Nidhi Jain

Jay Parekh

Daljeet Singh Juneja; Arvind Sahay;Krish Moro

2010 – 2012

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Directors

Ashok Kumar

Neelam Tandon (R) / Ravi Selvaganpathy

Monolina Bhattacharyya (R)/Bhagwati Gupta (R)

Jay Parekh

Pal Ahuja (R); Daljeet Singh Juneja (A) Rajeev Goel (A);Lalitha Ananth (Ad-hoc)

2009 – 2010

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Sourav Ray

Bhairavi Kumar

Debashsis Pujari

Jay Parekh

Ashok Kumar; Rama Singh; Kakoli Ghosh; Harish Jain (R)

2008 – 2009

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Sourav Ray

Bhairavi Kumar

Debashsis Pujari

Jay Parekh

Ashok Kumar; Harish Jain; Rama Singh; Kakoli Ghosh

2007 – 2008

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Binoy Prasad

Sourav Ray

Bhairavi Kumar

Jay Parekh

Ashok Kumar; Harish Jain; Debashsis Pujari; Rama Singh

2006 – 2007

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Binoy Prasad

Sourav Ray

Nikhil Adhya

Ashok Kumar; Harish Jain; Debashsis Pujari

2005 – 2006

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Jay Parekh

Binoy Prasad

Sourav Ray

Nikhil Adhya

Sunita Abad; Nidhi Jain; Basab Bhattacharya; Kamalesh Mandal

2004 – 2005

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Raj Sood

Jay Parekh

Monolina Bhattacharyya

Nikhil Adhya

Prem Tewari; Nidhi Jain; Jose Kudiyate; Sunita Abad

2003 – 2004

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Ashok Dalvi

Raj Sood

Jay Parekh

Sunita Abad

Nikhil Adhya

Chitra Mathur;Harish Jain; Satinder Verma; Jose Vayallumkae

2002 – 2003

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Hemant Gosain

Ashok Dalvi

Shalini Bose

Nikhil Adhya

Sunita Abad; Rekha Singh ;Srikant Jha; Raman Dev

2001 – 2002

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Prabhat Tandon

Hemant Gosain

Shalini Bose

Nikhil Adhya

Sunita Abad; Ashok Dalvi; Rekha Singh; Rita Verma

2000 – 2001

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Jose Kudiyate

Prabhat Tandon

Shalini Bose

Sunita Abad

Bharati Adhya; Kamal Shankardas; Harish Jain

1999 – 2000

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Jose Kudiyate

Prabhat Tandon

Shalini Bose

Sunita Abad

Bharati Adhya; Kamal Shankardas; Harish Jain; Rajat Bhaduri

1998 – 1999

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Jacob Joseph

Anoop Nayar

Jose Kudiyate

Nikhil Adhya

Kamal Sankardass; Hara Padhi; Rajni Gupta; Raj Jadon

1997 – 1998

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Shoba Wahi

Jackob Joseph

Anoop Nayar

Nikhil Adhya

Mahendra Shah; Satindra Verma; Mark Mascarenhas; Shreekant Jha

1996 – 1997

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Jayant Parekh

Shobha Wahi

Jackob Joseph

Shreekant Jha

Hirsh Rastogi ; Chitra Mathur; Hemant Gosain; Bhawani Pathak

1995 – 1996

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Pal Ahuja

Shobha Wahi

Shomit Adhya

Nisha Parekh

Sandeep Goel

Surinder Ahluwalia; Lakshman Das; Chitra Mathur; Sri Gopal Mohanty

1994 – 1995

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Neelam Tandon

Sunita Abad

Pal Ahuja

Lina Bagchi

Nikhil Adhya

Naresh Agarwal; Shyam Chibbar; Mat K. Mathew; Ashok Sharma

1993 – 1994

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Jayant Parekh

Neelam Tandon

Sunita Abad

Silvia Mathew

Paul Gupta / Nikhil Adhya

Anupam Bagchi; Sri Gopal Mohanty; Neelam Sanduja; Yogi Sharma

1992 – 1993

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Rama Shankar Singh

Shanti Mohanty

Jayant Parekh

Sunita Abad

Paul Gupta

Anand Bose; Samir Das; G. Patel; Neelam Tandon

1991 – 1992

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Bhabani P. Pathak

K. Ahmed

Rita Verma

Neera Bhatnagar

Vivek Khindria

Sunita Abad; R. S. Gupta; Jacob Joseph; Rama S. Singh

1990 – 1991

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Bhabani P. Pathak

Kamal Sankardas

Lorraine Adhya

Rita Verma

Vivek Khindria

Satinder Vig; Raj Sood; R. S. Gupta; N. Balakrishnan

1989 – 1990

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Robin Ghosh

Paul Gupta

Vivek Khindria

Pavita Juneja

Shanti Mohanty/ Nikhil Adhya

Prakash Abad; Shakuntala Pathak; Indira Rastogi; Kamal Sankardas

1988 – 1989

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

S. V. Subramanium

Prakash Abad

Robin Ghosh

Anita Mandiratta

Chandu Lal Kotecha

Bhawani Pathak; Kanwal Sankardass; Aditi Raha; Ravi Singh

1987 – 1988

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Nikhil Ranjan Adhya

S. V. Subramaniam

Raj Sood

Robin Ghosh

Paul Gupta

Shakuntala Pathak; Indira Rastogi; Kamal Sankardas; Prakash Abad

1986 – 1987

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Rama Sankar Singh

Naresh Agarwal

Nikhil R. Adhya

Raju Jadon

Paul Gupta

Sri Gopal Mohanty; Puspa Rathor; Raj Sood; S. V. Subramaniam

1985 – 1986

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Rama Sankar Singh

Naresh Agarwal

Nikhil R. Adhya

Raju Jadon

Paul Gupta

Sri Gopal Mohanty; Puspa Rathor; Raj Sood; S. V. Subramaniam

1984 – 1985

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Rama Sankar Singh

Nikhil R. Adhya

Sunita Bhargava

Prithidhara Mohanty

Narendra Sethi

Victor Abraham; Saroj Agarwal; Bharat Jadon; M. L. Tiku

1979 – 1980

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

B. P. Guru

Pulak Chakravarti

Rupa Jani

Arup Banerjee

Kartic Sivaraman

Krishna Amin; S. Majumdar; Ashok Goyal; N. C. Agarwal

1978 – 1979

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Mohan Juneja

Joginder Bratch

Raj Gupta

Amarjeet Kaur Lakhian

Joseph Noronha

Narendra Dixit; B.P. Guru; D. P. Singal; Pratap Singh

1977 – 1978

President

Vice-President

Secretary

Joint Secretary

Treasurer

Councillors

Ashok Kumar

P. Rajaram

Bharat Jadon

Pat Chandrashekar

Shyam Khetan

D. Roy; M. A. Baig; S. S. Pooni; M. L. Tiku

1976 – 1977

President

Vice-President

Secretary

Treasurer

Councillors

Satyendra Nath Banerjee

Tripat Bratch

Nikhil R. Adhya

M. B. Chandrashekar

Bharat Jadon; Bhupat Maniar; Mohiuddin Munawar

1975 – 1976

President

Vice-President

Secretary

Treasurer

Councillors

Ashok D. Dalvi / Sri Gopal Mohanty

Kamla Bhatia

Satinder Vig

Nikhil R. Adhya

Paul Younger; A. Kapoor; R. Nayak

1974 – 1975

President

Vice-President

Secretary

Treasurer

Councillors

Sri Gopal Mohanty

Ashok D. Dalvi

Satyen N. Banerjee

B. P. Guru

Indira Rastogi; K. S. Subramaniam; S. S. Pooni

1973 – 1974

President

Vice-President

Secretary

Treasurer

Councillors

Mohan Juneja

Sri Gopal Mohanty

Satyen N. Banerjee

B. P. Guru

O. P. Bhargava; I. Krishniah